– Vi har forståing for at tiltakshavar ventar å få byggje hytte og naust på eigedommen, i og med at det er frådelt for dette føremålet. Vi er likevel av den klare oppfatninga at tiltak av dette omfanget må handsamast som ei reguleringssak, seier fylkesrådmann Ottar Brage Guttelvik.

Dermed ser det ut til at det kan verte nok ei klagehandsaming av denne saka før ho vert avgjort. Fylkesmannen har tidlegare oppheva vedtak gjort av kommunen i denne saka, og kommunen måtte ta ei ny handsaming i år.

Då vedtok samfunnsutvalet å gje løyve til oppføring av fritidsbustad med naust.

Fylkeskommunen klagar fordi ein meiner vedtaket er i strid både med kommuneplanen, byggjeforbodet i strandsona og byggjeskikken i området.

Fylkeskommunen peikar dessutan på at både dei sjølve og fylkesmannen har vore negative til tiltaket.

– Såleis bør ein vise til svært gode grunnar for å innvilge ein dispensasjon, seier Guttelvik.

I fyrste omgang må samfunnsutvalet sjølve handsame saka på nytt.