Det er ein av konklusjonane til Telemarksforsking og Ernst & Young som har evaluert pleie- og omsorgstenesta i kommunen.

I rapporten har ein vurdert behov og dimensjonering av sektoren, og utført analysar og gjort vurderingar knytt til drift, rapportering og organisering.

Svakheit

Ei stor svakheit i pleie- og omsorgssektoren er at han, ifølgje rapporten, manglar overordna leiarskap.

– Det er eit problem at tildelingseininga ligg i ei eining. Den bør vere fristilt operative funksjonar, går det fram av rapporten.

Han legg altså føringar for ei endring, utan at det er trong for ei ny organisering i kommunen.

Rapporten rår til at det m.a. vert tilsett ein kommunalsjef for pleie- og omsorgstenesta og at stabs- og støttetenestene vert underlagt kommunalsjefen.

– Med ei ny organisering oppnår kommunen eit klarare skilje mellom tildeling, koordinering og overordna leiaransvar – og det operative ansvaret for å utføre tenester, heiter det i rapporten.

Telemarksforsking

Det var Audun Thorstensen (Telemarksforsking) og Tor Erik Baksaas (Ernst & Young), som la fram rapporten på kommunestyremøtet torsdag. Rapporten er eit bestillingsverk i samband med at tronge økonomiske tider opnar for å evaluere eksisterande drift.

Rapporten konkluderer med at Ørsta har eit lågare utgiftsnivå innan pleie- og omsorg enn det utgiftsbehovet skulle tilseie. Kommunen brukar 40 prosent av driftskostnadene til helse og omsorg. Kommunen brukar likevel mindre på helse og omsorg enn behovet fordi heimetenesta svært rimeleg.

Berekna

Ørsta kommune får berekna eit høgare utgiftsbehov på pleie- og omsorg enn landsgjennomsnittet. Det vil seie om lag 14 prosent i 2012. Kommunen hadde i 2012 mindreutgifter på om lag 8,7 mill kroner i høve det eit normert berekna utgiftsbehov skulle tilseie, heiter det i rapporten.

Der går det fram at Ørsta har eit godt utbygd totaltilbod for heildøgns pleie- og omsorg. Rapporten konkluderer også med at det ikkje er behov for nye institusjonsplassar fram til 2025 fordi talet på eldre vil gå ned.

– På lang sikt vil truleg ei framleis satsing på tilpassa omsorgsbustader, i kombinasjon med utstrakt førebyggjande arbeid, og framleis sjukeheimsdrift, gje ei oversiktleg og driftsmessig god dekning av de ulike stega i omsorgstrappa.

Mindre enn snittet

I rapporten går det fram at kommunen har mindre å rutte med enn snittet av kommunane og at driftskostnadene er høge grunna eit høgt tal personar over 80 år.

– Utgiftsbehovet for denne gruppa er 40 prosent høgare enn landsgjennomsnittet.

Rapporten fortel at Ørsta er ein kommune som har eit godt utbygd totaltilbod for heildøgns pleie og omsorg.

På lang sikt vil truleg ei vidare satsing på tilpassa omsorgsbustader, i kombinasjon med både fokus på førebyggjande arbeid og framleis sjukeheimsdrift, gje ei oversiktleg og driftsmessig god dekning av de ulike stega i omsorgstrappa, seier rapporten.

Finansiering

Rapporten rår også til innføring av eit system med aktivitetsbasert finansiering.

– På denne måten kan ein skilje mellom kva budsjettavvik som er kommunestyret sitt ansvar, og kva budsjettavvik som er pleie og omsorg sitt ansvar.