Jamleg gjennom året får politiet inn meldingar om framande som ringer på døra. No er vi inne i ei slik periode på Sunnmøre. Politiet ber derfor folk vere påpasselege overfor desse og hald ytterdøra låst. Det er inga plikt å opne om nokon ringer på. Spesielt skal du vere varsam når du ikkje kjenner den som står der. La vere å opne! Det er rådet spesielt til eldre på Sunnmøre.

Enkelte kan vere frekkare enn andre og vi veit at det er dei som synest at dette er vanskeleg å handtere. Særleg eldre folk kjenner seg utrygge og det er desse vi spesielt ber om at dei held døra låst og ikkje opnar. Om situasjonen kjennest svært utrygg, då kan det vere greitt at politiet får vite om dette. Politiet sitt råd er at du ikkje skal sleppe framande inn i huset, utan omsyn til kor mykje dei må på do eller treng eit glas med vatn. Folk bør også vere varsame og ikkje la seg presse til å gi eller kjøpe.

Det å ringe på, eller det å tigge på døra er i utgangspunktet ikkje forbode, så folk må vurdere sjølve. Vert folk mistenksame og tenkjer at dette kan vere noko meir, kan politiet kontaktast på telefon 02800. Ser du ein bil i oppkøyrselen samstundes med at du har framande på døra, kan du gjerne notere deg registreringsnummer. Du kan vurdere å ta eit bilete av bilen dersom situasjonen tillèt dette. Å ta bilete av dei som ringer på kan verke unødig provoserande, så det ikkje tilrådd.

Når politiet kjem over tiggarar som oppfører seg aggressivt, får dei klare pålegg om å halde seg borte frå stadane dei held seg på. Om du ringjer 02800 rykkjer vi ikkje ut kvar gong, men miljøet vert kartlagt og politiet noterer seg kven og kvar desse er. Politiet vil derfor ha slike meldingar om du får framande på døra som stemmer opp mot det vi har informert om her. Men vi treng ikkje melding om det ikkje vert gjort noko som er ulovleg.