Eit brev frå Akademikernes samarbeidsutvalg til Helsedepartementet, der styreleiar i Helse Midt-Norge, Marthe Styve Holte, vert kritisert for å ikkje gripe tak i leiingsproblema rundt direktør Trond Michael Andersen, førte til at styreleiaren gjekk av.

Det skriv Romsdals Budstikke.

Uro

Akademikernes samarbeidsutvalg (ASUR) uttykkjer i brevet ei uro for styreleiaren si manglande handtering av administrerande direktør Trond Michael Andersens sin leiarstil.

«Det er gjort gjentatte forsøk på å ta opp problemene med styrelederen og andre styremedlemmer. Spesielt styreleder i Helse Midt-Norge, Marthe Styve Holte, er meget godt orientert om de åpenbare svakhetene i Andersens ledelse, men dette blir åpenbart ikke tatt på nødvendig alvor», skriv Akademikernes samarbeidsutvalg i brevet.

Aukande bekymring

Marthe Styve Holte som kjem frå Folkestad, trekte seg som som styreleiar måndag denne veka.

Like etter følgde administrerande direktør Trond Michael Andersen opp og gav seg etter eitt år i stililnga.

«Administrerende direktør Trond Michael Andersen i helse Midt-Norge har nå i over ett år innehatt stillinga som en av landets viktigste helseledere. I løpet av denne perioden var vi som medlemmer av Akademikernes samarbeidsutvalg for Helse Midt-Norge, ASUR, gått fra usikkerhet til økende bekymring og omsider en visshet om at direktøren ikke bør fortsette i sin stilling. Vi har opptrådt støttende, forsøkt å gi konstruktive råd og innspill og aktivt søkt etter tillitsfull dialog. Vi har også engasjert våre regiontillitsvalgte til å framføre bekymringene i direkte samtaler med Andersen, i håp om bedring. Alt dette til tross, ser vi ingen utvikling som gir oss grunn til å opprettholde et håp», skriv ASUR.

Lite presis

Dei seier at direktøren manglar fagleg innsikt, at han delegerer framfor å leie, at han vert opplevd som lite presis og vag, driv med ansvarsfråskriving, og at dei opplever at han kjem uførebudd til møte.

Denne uroa skal vere delt av dei underliggande helseføretaka i Midt-Noreg.

Brevet er singert seks tillitsvalde, føretakstillitsvalde i Helse Nord-Trøndelag, St. Olavs Hospital og Helse Møre og Romsdal.