«Vi ber difor om at motsegna til planframlegget vert trekt»