Vegdirektoratet har bede Ørsta kommune om ei vurdering av det kommunale vegnettet i samband med utkøyring av tømmer etter orkanen Dagmar i 2011.

For Ørsta kommune er det seks vegar eller delar av vegar som er aktuelle ifølgje Vegdirektoratet, for auka vekter og dimensjonar. Ønsket er inntil 50 tonn totalvekt og 24 meter vogntoglengde.

Berre to av vegane får klarsignal frå kommunen.

Det kommunale vegnettet er på ca 160 km veg, der ca 70 km er grusveg. Det vert kvart år rapportert til Statens vegvesen endringar til veglista av bruksklasse, dette utifrå dei utbetringar/forsterkingar som vert utført på vegnettet.

– Men med dei løyvingane det er til dette føremålet er det dessverre små forbetringar. For inneverande år er det ikkje løyvd midlar, opplyser teknisk sjef Svein Silseth og oppsynsmann Arnstein Ose i brev til Vegdirektoratet.

Vegane

*Fv 47 Selbervik–Ytre Hovden: svært dårleg veg, teleskadar, manglar grusdekke, berelag og grøfter. Ikkje tilrådeleg å skrive opp akseltrykk/lengder.

* E39–Halse: stor stigning, dårleg bereevne, svake kantar og mangel på rekkverk på viktige delar av strekninga. Ikkje tilrådeleg å skrive opp akseltrykk/lengder.

*Veg til øvre Bjørdal: dårleg bereevne, grøfter og kurvatur er ok på øvste del. Vegen kan tole større akseltrykk/lengder i tørre periodar.

* Veg til Hustadneset: mykje teleskadar pga. manglande berelag. I tillegg svake vegkantar og manglande rekkverk. Ikkje tilrådeleg å skrive opp akseltrykk/lengder.

* Kvistad rundt: Kvistad bru over Bondalselva må kontrollerast før evt. oppskriving. Styrken på bukonstruksjonen er ukjend. Elles veg med grusdekke og delar med asfaltdekke. Dårleg kurvatur. Ikkje tilrådeleg å skrive opp akseltrykk/lengder.

*Industrivegen til Ørstaterminalen: Dårleg rekkverk på delar av strekninga, men delvis asfaltert i 2012. Strekninga frå E39 til Ørstaterminalen har vore køyrt mykje med tømmervogntog på 22 meter. Ok med større lengder på denne strekninga.