Hovudårsaka til reduksjonen i driftsresultatet er lågare produksjonsvolum, og at andre driftskostnader er høgare, som følgje av rehabilitering og oppgradering av turbinane i Tussa kraftverk på Bjørke. Kraftverket er Tussa sitt største kraftverk, med ein normalproduksjon på 266 GWh i året.

– Kraftverket har vore ute av drift i to månader i 1. tertial. Nettverksemda er den største bidragsytaren til resultatet, men resultatet er likevel noko lågare enn på same tid i fjor. Tussa IKT har hatt positiv resultatutvikling, medan Tussa-24 og Tussa Installasjon viser lågare resultat samanlikna med 1. tertial 2017, opplyser Tussa.

Driftsresultatet vart på 29,8 millionar kroner (70,6 i fjor) og resultat før skatt vart 29 millionar kroner (55,8). Omsetninga vart 309,2 mill. kr (298), totalkapitalen er 2 545,3 mill. kr (2 415,5) og eigenkapitalprosenten er 34,1 % (35,6). Netto finans syner eit resultat på -0,8 mill. kr (-14,8).