Det er meir enn ekspertane hadde spådd på førehand.

– Bustadprisane steig kraftig med 3,4 prosent i januar, noko som gav ein oppgang på 0,7 prosent sesongjustert. Bustadmarknaden er tilbake, seier administrerande direktør Henning Lauridsen i Eiendom Norge i ei pressemelding.

Bustadprisane tok seg noko opp mot slutten av fjoråret, og vanlegvis er januar ein sterk månad. For eit år sidan steig prisane med 2,9 prosent i januar.

– Den positive januar-oppgangen er oppsiktsvekkjande i lys av den svake utviklinga i den norske fastlandsøkonomien, og ikkje minst den overraskande renteauken i desember. No er det mange som må revidere modellane sine, også vi, då prognosen vår for januar på 2,5 prosent var skivebom, seier Lauridsen.

Gjennomsnittsprisen for ein bustad i Noreg var litt over 4,5 millionar kroner ved utgangen av januar.

Usamd om utviklinga

Gjennom heile fjoråret drog dei fallande bustadinvesteringane ned norsk økonomi.

Ekspertane er usamde om utviklinga i 2024, og akkurat no er det eit sjeldan stort sprik på nesten ti prosentpoeng i SSB og Noregs Banks prognosar for bustadinvesteringane.

– Tek Noregs Bank feil om utviklinga i bustadinvesteringane, noko vi meiner dei gjer, vil det ha mykje å seie for rentesetjinga framover. Gitt mandat om å også leggje rette for høg og stabil produksjon og sysselsetjing, inneber det at Noregs Bank må justere rentebanen ned i mars – og truleg også sette styringsrenta ned, seier Lauridsen.

I desember heva Noregs Bank styringsrenta til 4,5 prosent, og fleire bankar følgde etter med å heve bustadlånsrenta. I slutten av januar heldt sentralbanken styringsrenta uendra.

Trur ikkje på rentekutt

Randi Marjamaa, leiar for personmarknad i Nordea, ser no tendensar til optimisme i bustadmarknaden igjen.

– Rentetoppen er sannsynlegvis nådd, og økonomane våre trur at bustadmarknaden vil halde seg oppe framover. Mange uselde bustader kan dempe ein prisvekst dei neste månadene, men særleg i Oslo trur vi prisane vil skyte fart utover året, seier ho til NTB.

I Oslo steig bustadprisane med 3,0 prosent førre månad.

Sjeføkonom Kyrre M. Knudsen i Sparebank 1 SR-Bank meiner tala viser at bustadmarknaden samla sett taklar den auka renta ganske bra.

– Isolert sett taler dette for at Noregs Bank kan halde renta uendra lenger. Dei treng enn så ikkje vere særleg bekymra for bustadmarknaden basert på dette, seier han til NTB.

Noregs Bank har lagt opp til eit rentekutt i 2024. Det kjem truleg først til hausten.

Prisane steig nesten overalt

I januar vart det selt 6757 bustader i Noreg, noko som er 2,2 prosent færre enn tilsvarande månad i 2023. På same tid vart det lagt ut 5876 bustader for sal, noko som er 5,8 prosent færre enn i same månad i fjor.

Sterkast sesongkorrigert prisutvikling i januar hadde Porsgrunn og Skien, der prisane steig med 2,2 prosent.

Svakast sesongkorrigert prisutvikling hadde Fredrikstad og Sarpsborg med ein nedgang på 0,7 prosent.

– Med unntak av Fredrikstad, Sarpsborg og Kristiansand-området var det oppgang i dei sesongjusterte prisane i alle område. I enkelte område var den sesongjusterte oppgangen svært sterk, seier Lauridsen.