Samferdselssjefen vil bruke nær to milliardar kroner til investeringsprogrammet for fylkesvegane dei komande ti åra. Det største enkelttiltaket er Nordøyvegen, medan dei største programområda er knytte til utbetringar av ferjekaier, vegstrekningar og tunnelar, gang- og sykkelvegar samt kollektiv- og trafikktryggingstiltak.

For Nordøyvegen er det i perioden foreslått løyvd 333 millionar kroner, med ein topp i åra 2015/2016, då det er sett av 300 millionar.

Investeringsprogrammet viser elles at dei største investeringane dei næraste to åra er knytte til:

·  opprusting av Fannefjordtunnelen

·  utbetring av Driva bru

· utbetring av ferjekaiene ved Ørsnes, Magerholm, Årvik, Lauvstad og Koparnes

·  gang- og sykkelvegar ved Bud, Bolme-Børset, Torsethøgda-Kalveneset, Øvre Rise-Varleitet, Sve-Rødset og Vevang

· Det er også planlagt større trafikk- og miljøsikringstiltak i Årødalen, Sjøgata i Ulsteinvik, Atlanterhavsvegen og Eidsvåg samt kollektivtiltak på Garnes.

·  I perioden 2013-2016 skal det brukast vel 500 millionar til rassikringstiltak inklusive tunnel på strekninga Røyr-Hellesylt (rassikringspotten)

· I tillegg kjem asfaltering til 83 millionar (grusvegpakka)

BypakkaneDei tre store byane i fylket har alle prinsippvedtak på bompenge-innkrevjing i samband med vegutbygging i og rundt byane. Føresetnaden i desse prosjekta er 5% fylkeskommunal medverknad, og dette er kostnadsrekna til om lag 325 millionar kroner i perioden. I siste del av planperioden 2013-2022 kan desse investeringane kome tungt inn, men det er så langt ikkje gjort vedtak om finansiering av bypakkar i samferdselsutvalet/fylkestinget.

Vedtak kvart årDet er fylkestinget som kvart år gjer vedtak om investeringsprogram for fylkesvegar. Programmet dekkjer ein 10 års-periode. Økonomiplanen for fylkeskommunen set rammene for fylkesveginvesteringane, og fram til 2015 er det sett av nær 800 millionar til ulike fylkesvegtiltak. I tillegg til dette kjem midlar som skal brukast til rassikring. Dei følgjande åra fram til 2022 har ei samla ramme på om lag 1,12 mrd. kroner.