Øyelandetskule på Øye vert bygt om til hybelbygg for tilsette på hotellet i bygda.

Det er klart etter at samfunnsutvalet i kommunenhar gjeve dispensasjon til bruksendringa som 62 Grader Nord ønskjer.

Turistsatsing

Utvalet viser til at skulebygget ikkje lenger eri bruk til sitt opphavlege føremål, og meiner ny bruk som hybelbygg forhotellet vil kunne styrkje turistsatsinga knytt til vidareutviklinga av HotellUnion.

Samfunnsutvalet har også gjeve dispensasjon til å dele frå ei tomt til branngarasje påom lag 500 kvm for kommunen. Felles avkøyrsle skal etablerast i bytet mellomeigedomane.

Delt tomt

Tomta som skulen ligg på er i dag på om lag 3dekar. Tomta er tenkt delt mellom Hotel Union og Ørsta kommune. På kommunen sindel skal det med tida byggjast garasje for brannbil. Skulen skal altså byggjastom til hybelbygg for tilsette på hotellet. Det skal ikkje endrast på fasadar ellerberekonstruksjonar, går det fram av planane.

Ikkje merknader

Ørsta kommune viser til at verkenlandbrukssjefen i Ørsta eller Møre og Romsdal fylke har merknader til søknaden,og ser positivt på at eksisterande, ledig bygg vert nytta til det nye føremålet.

Fylkesmannen ved fylkesgeologen har gjennom si fagvurdering gjort klart at denaktuelle tomta oppfyller byggteknisk føresegn sitt krav til rastryggleik.

Avkøyrsle

Statens vegvesen ønskjer å samordne behovet foravkøyrsler til området, og ber Hotel Union Øye AS og Ørsta kommune om å komme idialog og finne ei løysning på best muleg tilgang til brannstasjonen samtidigsom til planlagde bustader i skulebygget med felles avkøyrsle.

Det har voredialog mellom kommunen ved Eigedoms- og fellesavdelinga og hotellet der det noer semje om ei løysing med avkøyrsle i bytet mellom dei to eigedomane. Ogvegvesenet har gitt løyve til avkøyrsle i samsvar med dette. Spørsmålet omavkøyrsle er såleis avklara, konstaterer teknisk sjef Svein Silseth.

Han viser til at det ikkje har kome negativemerknader i samband med nabovarsling eller høyring.

Universelt utforma

Karen Høydal fekk med seg samfunnsutvalet til åvedta at minst eitt rom i hybelbygget skal vere universelt utforma og atinngangspartiet må få rampe. Det må også opparbeidast parkeringsplass forrørslehemma, har samfunnsutvalet samrøystes gått inn for.