Fem nye smitta i Ulstein – og utbrotet i Ålesund held fram

foto