Sjåførar fryktar storulykke i Strynefjellstunnelane

foto