- Det var re­du­ser­te ord­re­bø­ker og ned­be­man­ning i sto­re de­ler av næ­rings­li­vet i 2015, og si­tua­sjo­nen er sær­leg tøff for off­sho­re­rei­ar­la­ga. Be­drif­te­ne i Ør­sta og Vol­da er hel­ler ik­kje im­mu­ne for det­te, sjølv om dei ik­kje i så stor grad er inne i ma­ri­tim sek­tor. Mange er le­ve­ran­dør­be­drif­ter, til dø­mes til skips­verf­ta, sei­er Bergs­vein Øv­re­lid, av­del­ings­bank­sjef for be­drifts­mark­na­den i Nor­dea.

Han gir seg no etter 40 år i bank­bran­sjen, og overlet ro­ret til Mål­frid Lin­de. Ho får an­sva­ret for be­drifts­mark­na­den i Nor­dea frå Kris­ti­an­sund til Mål­øy.

Nor­dea ser li­ke­vel ikkjegrunn til å svart­må­le si­tua­sjo­nen. Trass i eit ut­ford­ran­de år, enda ban­ken opp med ei flat ut­vik­ling i etterpurnaden etter lån, og fram­leis låge tap på ut­lån.

- Næ­rings­li­vet i re­gi­o­nen vårt er svært om­stil­lings­dyk­tig, og vi har fleire næ­rin­gar som er i vekst, mellom anna in­nan­for fis­ke­ri og opp­drett. I denne si­tua­sjo­nen er det også svært vik­tig at vi har gode sam­ferds­le­løy­sin­gar i re­gi­o­nen. Eik­sund­sam­ban­det og Kvivsvegen gjer at det er en­kelt for folk å pend­le, og dei får til­gang på ein stør­re ar­beids­mark­nad. Det gjer det en­k­la­re å fin­ne ny jobb, sei­er Øv­re­lid.

Han løf­tar også fram den sva­ke krona som ein po­si­tiv fak­tor. Den gir mog­leg­hei­ter for eks­port­in­dust­rien og for rei­se­livs­næ­rin­ga.

- Vi har tru på det lo­ka­le næ­rings­li­vet, og be­drif­te­ne må ik­kje opp­fat­te det slik at vi snø­rer sa­man pen­ge­sek­ken. Vi har ein so­lid ei­gen­ka­pi­tal, og er kla­re for fram­leis ut­låns­vekst og auka mark­nads­de­lar både in­nan­for be­drift- og pri­vat­mark­na­den. Vi har all­tid pen­gar til gode pro­sjekt.

Stør­re vekst i Ør­sta/Vol­da

På pri­vat­mark­na­den had­de Nor­dea lo­kalt vekst både på ut­lån og inn­skot i 2015. Ut­lå­na i re­gi­o­nen som Nor­dea kal­lar Nord­vest (Møre og Roms­dal og Nord­fjord) auka med seks pro­sent. Det same gjor­de inn­sko­ta.

– Vi ser at mark­na­den er ster­ka­re i Ør­sta og Vol­da enn el­les i re­gi­o­nen. Ut­låns­veks­ten her var på 7,9 pro­sent, sei­er Arne Lot­he, av­del­ings­bank­sjef for pri­vat­mark­na­den.

Den ver­ke­leg sto­re pro­sent­vi­se au­ken finn vi li­ke­vel in­nan­for in­ves­te­rings­pro­dukt som fond og ak­sjar. Det­te om­rå­det auka med 25 pro­sent i Nord­vest i 2015.

- Ren­ta er så låg at pen­ga­ne i mange til­fel­le ta­per ver­di når dei står i ban­ken. Di­for vil fleire enn tid­le­ga­re in­ves­te­re dei an­dre sta­der. Fonds­pro­duk­ta våre er et­ter­trak­ta, og det va­ri­e­rer kor mykje ri­si­ko folk er vil­li­ge til å ta. Vi ser også at Nor­dea har eit godt ryk­te, og at mange kjem til oss for å få råd, sei­er pri­va­te ban­ker Trond Egil Hal­vor­sen.

Nor­dea mer­kar også at fleire kjø­per hel­se­for­sik­ring og ar­beids­løy­se­for­sik­ring. Det­te er ein kon­se­kvens av den øko­no­mis­ke ut­vik­lin­ga, trur Lot­he.

- Det gir dei ein trygg­leik dersom dei til dø­mes mis­tar job­ben. Men det er vik­tig å vere tid­leg ute. Når be­drif­ta har sendt ut per­mit­te­rings­var­sel, er det for seint.

Ei re­kord­låg fast­ren­te gjer at også det­te er meir at­trak­tivt enn tid­le­ga­re, både for be­drif­ter og pri­vat­kun­dar.

- No kan du fak­tisk få lå­ga­re fast­ren­te i tre år enn du får fly­tan­de ren­te i nokre til­fel­le. Men dei som vel det­te, gjer det for å få ein meir fø­re­sei­e­leg øko­no­misk si­tua­sjon. Det kan vere lurt å vur­de­re om til dø­mes ar­beids­si­tu­a­sjonen er usik­ker, sei­er Lot­he.

Ny­an­sert bu­stad­mark­nad

Bu­stad­mark­na­den i re­gi­o­nen kjøl­te seg ned mot slut­ten av 2015. Men også her er bil­det nynsert, ifølgje Lot­he.

- Vi ser at det tek leng­re tid å om­set­te bu­sta­der på Finn. Men bu­stad­byg­gja­rar eg har vore i kon­takt med sei­er at mark­na­den for bu­sta­da­ne dei byg­gjer har heldt seg gans­ke bra. Det er til dø­mes mange eld­re som ser seg om etter mo­der­ne lei­leg­hei­ter, sei­er han.

- Vi vil nok sjå at fær­re byg­gjer bu­sta­der på spe­ku­la­sjon, men at dei sy­ter for at hus­væ­ra er sel­de før dei går i gang med byg­gin­ga, sei­er Øv­re­lid.

Ut­vik­ling

Den øko­no­mis­ke og tek­no­lo­gis­ke ut­vik­lin­ga pre­gar også bank­mark­na­den. I DNB og Sparebanken Vest har dei an­non­sert sto­re kutt i både ta­let på til­set­te og ta­let på fi­li­a­lar. Nor­dea har ein an­nan stra­te­gi.

- Vi mei­ner det er vik­tig å vere til stades lo­kalt, men til­pas­sar oss også kun­da­ne og sam­funns­ut­vik­ling. Nokre vil møte oss an­sikt til an­sikt, medan an­dre tek det mes­te på nett. Dei sis­te åra har også nett­møte med vi­deo vore brukt vel­dig mykje, både for be­drifts­kun­dar og pri­vat­kun­dar. I til­legg har vi chat-te­nes­ter og kun­de­ser­vi­ce hei­le døg­net, sei­er Arne Lot­he.

- Tek­no­lo­gi kan bru­kast både til sent­ra­li­se­ring og de­sent­ra­li­se­ring. Vi ser at nett­møte-tek­no­lo­g­ien gir oss høve til å gi kun­da­ne våre til­gang til  eks­per­tar på for­skjel­li­ge om­rå­de i Oslo, Ber­gen og Åle­sund, som ik­kje var like en­kelt tid­le­ga­re, sei­er Bergs­vein Øv­re­lid.