- Strynefjellet er eit kostnadssluk - no treng vi ny tunnel