Ein tredje elev smitta- smittevegen truleg klarlagt