Ørsta kommune konkluderer med at personane stod på eit område som er godkjend for føremålet.

Kontrollørane frå Nordenfjeldske Kontroll var den 24. november på inspeksjonar fleire stader i Ørsta. Etter inspeksjonen på Sæbø vart det sendt inn rapport om brot på føresegnene.

Kontrollørane såg at tre personar tok med seg alkohol ut av skjenkjeområdet innandørs. Dei vart observerte på utsida av skjenkjestaden ved hovudinngangen. Klokka var då kring 22.50.

I tillegg var ikkje verksemda sitt internkontrollsystem tilgjengeleg for kontroll då inspektørane var der.

Ulike tolkingar

I sitt svar til kommunen har Hotell Sagafjord peika på at dei vedkomande personane stod på eit område som faktisk er godkjent for skjenkjeløyve utandørs. Dette var vinterstid, og det er då ikkje plassert ut stolar og bord. Sæbø-hotellet skjønar at dette kan medføre ulike tolkingar av om det er eit område for skjenking eller ikkje.

Når det gjeld tilgjengeleg internkontrollsystem, seier hotellet seg leie for at dette ikkje var tilgjengelege for kontrollørane. Mappa med internkontrollsystemet var denne kvelden teken vekk frå sin faste plass av ein tilsett, fordi vedkomande skulle lese seg opp på skjenkjeføresegnene. I ettertid har rådmannen i Ørsta sjølv inspisert hotellet for å sjekke om mappa er tilgjengeleg, og det er ho

Kommunen, som har avgjerdsmynde i slike kontrollsaker, vel ikkje å reagere mot hotellet.

«Rådmannen konkluderer med at gjestene som var observert med alkohol utandørs den 24. november oppheldt seg på hotellet sitt godkjende skjenkjeareal», heiter det i vedtaket, og kommunen finn dermed ingen haldepunkt for å reagere overfor hotellet.,

Likevel får Sæbø-hotellet pålegg om å finne ein metode for å merke eller avgrense det utandørs skjenkjearealet slik at dette vert synleg også vinterstid. Kommunen ber også hotellet syte for at rutinane for oppbevaring av internkontrollen vert skjerpa, slik at mappa kan finnast til ei kvar tid både av tilsette og kontrollørar.