– Ørsta Høgre vil vel neppe ta opp att saka om lokalisering av legesenter på eige initiativ. Når det er sagt er utspelet frå eigarane av Nordeabygget om utleige for legesenter i første høgda der interessant. For det vil heilt klart vere uklokt å byggje eit kommunalt legesenter, slik det er gjort vedtak om, seier Sørheim.

I Møre-Nytt denne veka gjekk eigarane av Nordeabygget i Ørsta sentrum, Per Magne Mork og Arne Johan Rebbestad, ut og fortalde at dei no kunne tilby legesenter i første høgda i Nordeabygget.Kommunestyret har som kjent gjort vedtak om legesenter i tilknyting til dagens senter ved Bakk-Ola-marka.

Per Are Sørheim meiner dette er eit ufornuftig val. Sørheim er overtydd om at framtida si organisering av kommunale legetenester vil handle om større einingar.

Legevakt

– Det kjem endringar i høve krava om kommunal legevakt der det er signal om auka kompetansekrav og m.a. å styrkje vaktberedskapen, alt dette for å få ei teneste med endå betre kvalitet. Dette kjem til å koste kommunane meir enn i dag. På sikt trur eg kommunane på Søre Sunnmøre må samarbeide om felles kommunal legeordning, slik som det i dag er om nattlegevakt, seier Sørheim.

Sett i lys av dette meiner han det vil vere å ta eit steg bakover å opprette eit kommunalt legesenterbygg.

Ørsta Senterparti kjem ikkje til å ta initiativ til nokon omkamp i denne saka, og det gjer heller ikkje Arbeidarpartiet eller Framstegspartiet.

– Nei, dette utspelet kjem på overtid, planlegginga er i gang og toget er godt for lokaliseringsspørsmålet. Det er ingen grunn til å snu no, og det er ikkje grunn til å vere usikker på vidare handsaming av denne saka, seier Jostein O. Mo (Ap).

Hans Olav Myklebust (Frp):– Kommunestyret har gjort vedtak om å byggje sjølv. Det er ei god løysing, for når ein eig har ein også styring på framtidig bruk av legesenterbygget. På sikt vil det vere rimelegast løysing at kommunen eig bygget som skal huse legesenter. Framstegspartiet har drøfta utspelet frå Nordeabygg-eigarane i gruppemøte og vi endrar ikkje vårt standpunkt.

Gunnar Knutsen (V) seier han synest utspelet frå eigarane av Nordeabygget er interessant, og at det bør takast på alvor.