Det viser tala frå den ferske fylkesstatistikken som Møre og Romsdal fylkeskommune gir ut.

I alt var det registrert 719 føretak i Ørsta i 2014, medan talet i Volda er 647.

Per tusen innbyggjar er det fleire nyetableringar i Volda enn i Ørsta. I Volda var det i 2014 sju nyetableringar per tusen innbyggjar, medan talet for Ørsta var seks. Både Ørsta og Volda ligg om lag på gjennomsnittet for Møre og Romsdal, som er sju nyetableringar per tusen innbyggjar.

Faktisk er Møre og Romsdal mellom dei fylka som har færrast nyetableringar samanlikna med folketalet. I Noreg totalt var nyetableringsgraden på elleve nyetableringar per tusen innbyggjar.

På den andre sida er etableringane i Møre og Romsdal meir robuste. Fylkesstatistikken syner at av dei verksemdene som etablerte seg i 2007, var 33,0 prosent i drift fem år etter. For landet elles var det eit gjennomsnitt på tretti prosent som då framleis var i drift.