Om fylkeskommunen er villige til å vere med på eit samarbeid om fleirbrukshall og ny vidaregåande skule i Ørsta vil Ørsta Idrettspark AS vere sikre på at dette kan gjerast på regulerte området på Mosflata. Viss dette ikkje går, må planane gjennom ein omreguleringsprosess. Ørsta Idrettspark AS har tidlegare også bedt Ørsta kommune om å ta kontakt med Volda kommune om eit mogleg samarbeid knytt til fleirbrukshallen.

– Vi gjer dette for å kome oss eit steg vidare i prosessen, seier styreleiar Gunnar Knutsen i Ørsta Idrettspark AS til Møre-Nytt.

– Må drifte hallen på dagtid

I brevet til kommunen vert det understreka at dei ser nytten av eit mogleg nært samarbeid med fylket og sambruk av ulike lokalitetar. I tillegg til at det vil vere nyttig å knyte desse byggja saman på ein god måte.

– Den aktuelle tomta på Mosflata er regulert og Ørsta kommune eig henne, og planane er eigentleg klare. Om det skulle dukke opp ein ny god ide om plassering vil hallen verte skubba i alle fall ti år fram i tid med regulering og kanskje ekspropriering. Det vil også verte fordyrande med ein ny infrastruktur. Vi har hatt tankar om ei anna plassering, men har lagt dei til side. Med plasseringa som er planlagt vil rundt 1.000 elevar bruke hallen dagleg. I dag har Ørsta vidaregåande skule ein hall på 8-9x20m for 300 elevar. Det å skulle drifte ein hall utan at den vert brukt på dagtid vil verte veldig dyrt, og vil truleg ekskludere dei idrettane som er små og som ikkje har god økonomi. Ein fleirbrukshall skal kunne brukast av alle, seier Knutsen.

Søkt igangsetjingsløyve

I tillegg til samtalar med fylkeskommunen og initiativet overfor Volda kommune, har Ørsta idrettspark søkt om igangsetjingsløyve på grunnen.

– Dette vart gjort 25. mai, og vi ventar no på svar på Ørsta kommune. Vi vil prøve ut grunnen, og den skal også hevast med ein meter. K.A. Aurstad vil starte med å legge ut og komprimere masse om søknaden vert godkjent, og neste steg er å byggje opp tomta. Vi har også pengar til å ta kostnadene for dette arbeidet, seier Knutsen.

Positive til driftsgrunnlaget

Ørsta Idrettspark følgjer også målet som ligg i vedtaket som vart gjort i kommunestyret om oppstart innan 2014.

– Det store spørsmålet er i kva grad Ørsta kommune maktar å vere med. Innspelet om samarbeid med Volda er ein dyd av nødvendigheit og kjærkome, seier Knutsen.

Med tanke på driftsgrunnlaget er også Ørsta Idrettspark positive.

– Vi har vore i diskusjon om å redusere frå tre til to baner. Bakgrunnen for dette er fotballhallen, og at friidretten får eit reint spesialanlegg i Ulsteinvik. Kanskje må vi redusere, men vert det slik at fylket og Volda kommune vert med og følgjer opp tenkjer vi at vi skal halde på konseptet med tre baner.

– Legge om på puslespelet

Ei eventuell sambygging av fleirbrukshall og ny vidaregåande skule vil også krevje litt arbeid.

– Då må vi sjå på utforminga for å tilpasse. Vi veit mykje om innhald, kvalitet og detaljar, men vi vil nok måtte legge om puslespelet litt. Byggjetida vil vere på rundt eitt år, og då spørst det når vi får starte. Først må vi få klargjere grunnen, men det får vi truleg gjort no i haust, seier Knutsen.

Symjeanlegg

Representantar frå Ørsta Idrettspark har tidlegare vore på Island for å sjå korleis dei har gjort det med hallbygging der.

– Vi ser også på mulegheita for å inkludere eit symjeanlegg, og det er behov for dette i Ørsta. Vi har tre kommunale basseng i kommunen, og skal dei brukast i ti år til så trengst det store oppgraderingar. Vi har også snakka om eit nytt og moderne treningssenter, i tillegg til barnehage i tilknyting til anlegget. Det kan også verte andre fasilitetar, og med ein ny vidaregåande skule kan det kanskje kome t.d. bibliotek, seier Knutsen.