No er det høve til å søke om tilskot til tiltak for friluftsliv og formidling av kulturarv. Søknadsfrist er 1. april.

Det fortel Ørsta kommune på si heimeside.

Både privatpersonar, stiftingar, foreiningar/organisasjonar/sameige/frivillige, museum og kommunar søke slike tilskot.

Kommunen skriv:

«Tiltak som kombinerer tilrettelegging for friluftsliv og formidling av kulturarv vil bli prioritert.

I friluftslivsområde der kulturminne ikkje er ein del av tiltaket prioriterer vi slik:

·         Tiltak i nærleiken av der folk bur og/eller oppheld seg.

·         Område som er kartlagt og verdsett etter Miljødirektoratet sin rettleiar M-98 2013.

·         Prosjekt som inngår i ein heilskapleg plan eller strategi, til dømes plan for friluftslivets ferdselsårer.