Eigedomen har kulturminne, no vert han riven

foto