Det var i juni at kommunestyret i Ørsta godkjende reguleringsplanen for Kalneset inst i Hjørundfjorden. Reguleringsplanen legg til rette for satsing på turisme.

Mattilsynet minner om at etaten burde ha vore med på høyringsrunden, og såleis ha kome med innspel om krava til drikkevassforsyning. Tilsynet kjem med innspel likevel, sjølv om planen er vedteken.

– Ifølgje den informasjonen som kjem fram av dokumenta som er lagt ved i saka, skal utbyggingsområdet verte knytt til eigne private tekniske anlegg. Dette gjeld vassforsyning, kloakk og drenering, seier seksjonssjef Beate Lillebostad.

Drikkevassføresegnene

Difor presiserer ho og Mattilsynet at drift av vassforsyningssystem må vere i samsvar med krava i gjeldande drikkevassføresegn.

– Dersom vassforsyningsanlegget forsyner meir enn femti personar eller tjue husstandane, vil det vere godkjenningspliktig. Vi minner likevel om at krava i drikkevassføresegnene vil vere gjeldande for anlegg som forsyner ned til to bustader, seier Lillebostad.

Mattilsynet miner om at det i tidlegare fråsegner til saka har kome fram at ein nabo har drikkevatn frå ein brønn i området.

– Mattilsynet minner om at utbyggjar må syte for at ikkje andre vassforsyningar vert forringa eller forureina som følgje av ei framtidig utbygging og etablering av nye tekniske anlegg, seier Lillebostad.

Ho ber om at Mattilsynet sine merknader vert registrert i aktuelle organ.