- Kommunen har hatt urealistiske mål for sjukefråværet