– Ein faglærer er ein lærar og pedagog med spesiell kompetanse innanfor eit fagfelt. Ein faglærar i musikk har utdanning til å undervise i musikk i grunnskulen, i første rekke i ungdomsskulen, i den vidaregåande skulen, folkehøgskule eller i anna fagleg-pedagogisk verksemd, seier høgskulelektor Svein Hunnes som er fagleg ansvarleg for det nye studiet.

Stort behov for lærarar

I følgje Hunnes er det et stort behov for lærarar innanfor alle fagområder, også innanfor musikkfeltet. Ei spørjeundersøking som seksjonen har gjennomført viser at rektorar i regionen i stor grad helsar den nye faglærarutdanninga i musikk i Volda velkomen.

– Det nye studiet i Volda gir eit godt grunnlag undervise i musikk i ulike skuleslag og i det frivillige musikklivet, seier Hunnes.