Pårørandeskulen i Volda og Ørsta startar kurs for pårørande til personar med demens 20.10.22 i Volda Røde Kors sine lokale. Pårørandeskulen er eit gratis kurstilbod til pårørande og nære vener til ein person med demenssjukdom.

Det melder Volda kommune på si heimeside.

Kurset er primært retta mot pårørande til heimebuande personar med demens. Vi oppmodar helsepersonell til å informere aktuelle pårørande om dette tilbodet. Påmeldingsfrist er satt til 13. oktober.

Gjennom faglege førelesingar, og samtalar i plenum og grupper får pårørande kunnskap om demens og innsikt i følger som sjukdomen kan ha for personen med demens og dei pårørande.

Kurset er lagt opp over fire samlingar med følgjande tema:

1.       Om demens og konsekvensar av sjukdomen.

2.       Friskliv og fysisk aktivitet. Velferdsteknologi og andre hjelpemiddel- løysingar som kan støtte tryggleik og meistring.

3.       Kommunikasjon med personer med demens.

4.       Pårørandeerfaringar og eigenomsorg.

 Kurset vert arrangert i lokala til Volda Røde Kors, og det vert samlingar 20. og 27. oktober, 3. og 10. november - fire torsdagskveldar på rad.