Sjukefråværet blant arbeidstakarar med adresse i Ørsta kommune har gått ned med pene 1,2 prosentpoeng det siste året. Utviklinga peikar såleis i same positiv retning som den gjør på landsbasis, og vel so da. I Norge har nemleg det legemelde fråværet gått ned med 0,6 prosentpoeng de siste tolv månader.

Nedgang i alle fylke

I Møre og Romsdal har fråværet gått tilbake 0,5 prosentpoeng det siste året. Østfold og Finnmark har størst tilbakegang med 0,8 prosentpoeng. Gledeleg nok har det vore nedgang i alle fylke i dette landet.

I Volda kommune har utviklinga det siste året vist en tilbakegang på 0,3 prosentpoeng.

Dagsverk tapt

Det er delen avtalt arbeidstid som går tapt på grunn av legemeldt fråvær som er grunnlaget for denne statistikken. Våre tall er henta frå fjerde kvartal 2011, og er samanlikna med tilsvarande periode året før. I Ørsta kommune gjekk det tapt 13.826 dagsverk grunna sjukemeldingar i siste kvartal i fjor. Dette gir 5,9 prosent fråvær. Blant alle arbeidstakarar i Norge er legemeldt fråvær på 5,4 prosent.

Tilsvarande for Volda kommune kan vi sjå at 11.068 dagar gjekk tapt på grunn av legemeldt sjukdom. Dette betyr at fråværet i kommunen er på 5,8 prosent.

Friskaste kommune

Vi tillet oss å kåre Bykle kommune i Aust-Agder til Norges friskaste kommune ved siste oppdatering. Her var fråværet bare på 2,7 prosent. Friskusar er det også i Sømna i Nordland (2,9 %) og Fedje i Hordaland (3,2 %). I motsett ende finn vi de aller største ”fråværskommunane” i Norge, med Fosnes i Nord-Trøndelag på sisteplass med hele 9,8 prosent fråvær.

På denne oversikta, som teller alle de norske kommunane (430 i talet), er Ørsta plassert som nummer 270. Mens Volda kommunar hamnar like under midten på 246. plass.

Fråvær i Møre og Romsdal

I Møre og Romsdal ser vi ut frå Statistisk sentralbyrås tabellar at Sandøy kommune har minst legemeldt fråvær, med en andel på 3,8 prosent av de avtalte arbeidsdagane. Smøla kommune er ”sjukast”, med eit fråvær på 6,7 prosent. I hele Møre og Romsdal var fråværsprosenten på 5,5.

Det er altså legemeldt fråvær desse tala gjelder. I tillegg kjem all eigenmeldt fråvær. Her finst det ikkje statistikk fordelt på kommunenivå.