Omsetninga i fjor vart på nær 65 millionar kroner, og resultat før skatt vart på vel 12 millionar. Den landsdekkjande og leiande takrenne-produsenten i landet auka i 2012 salet med nær tre millionar og betra resultatet med to millionar. 1,1 millionar meter takrenner og smådelar vert produsert i fabrikkanlegget i Liadal dette året.

– Vi ser opp og fram. Eg er ganske overtydd om at endå fleire kjem til å sjå føremonene med aluminium som framtida sitt byggjemateriale for takrenner når det gjeld miljø og haldbarheit, seier dagleg leiar Kåre Liadal jr.

Godt

Det står godt til med Grøvik Verk som har produsert takrenner sidan 1956. Framleis kaprar bedrifta nye marknader. Kvalitet, pris og miljøvenlege produkt, meiner Liadal jr er hovudårsaka til at salet framleis aukar for den femtisju år gamle bedrifta som sysselset 25 tilsette.

– Aluminium eignar seg godt til resirkulering. Og aluminium gjev ikkje avrenning i jorda slik som takrenner i sink og kopar. Stålrenner, som er den største konkurrenten vår, byrjar å ruste viss der kjem ei ripe i lakken. Det skjer ikkje med våre takrenner, forklarar Liadal jr.

Konjunkturar

Då bedrifta sine produkt rettar seg mot bustadmarknaden følgjer Grøvik Verk konjunkturane i marknaden.

– Visst nybyggmarknaden er i lågkonjunktur, aukar rehabiliteringsmarknaden. Då rehabiliterer folk gamle hus i staden for å byggje nytt. Såleis opplever vi ikkje dei store svingingane. I krisetider, der andre aktørar i bygg og anleggsbransjen opplever ein reduksjon på 20–30 prosent, er vi på staden kvil, fortel Liadal jr.

Siste året har det skjedd mykje på bedrifta i Liadal. På anlegget har det kome opp eit nytt bygg på 1.300 kvm som har ført til betre logistikk på delelageret. Lagerkapasiteten til produkta som vert sendt ut frå fabrikkanlegget er også betra. Det er også investert i fleire maskiner som gjer produksjonen endå meir rasjonell og effektiv.

– Vi aukar i volum utan å tilsetje fleire folk. Det er ein styrkje for å kunne vere konkurransedyktige. Vi nyinvesterer i maskinparken også for å vere budd på ein produksjonsauke og for å sikre produksjonstryggleiken, fortel Liadal jr.

I tillegg til nytt lagerbygg er også bygningsmassen delvis rehabilitert. I desse dagar vert det også montert overvakingskamera på anlegget.

Same nivå

Slik det ser ut no, reknar Kåre Liadal jr med at årets produksjon kjem til å liggje på om lag same nivå som i fjor.

– Til no i år er det igangsett færre nybygg enn venta. Mykje av årsaka til det er telen som varte så lenge i vår. Månadene august, september og oktober er dei desidert beste for oss. I denne perioden er det ei rekkje bygg som skal verte tette til vinteren, og hus skal verte ferdig rehabilitert. Difor er det grunn til å tru at marknaden vil ta av i haust, vurderer Kåre Liadal jr.

Han konstaterer at aluminiumsprisane framleis er gunstige. Det merkast i rekneskapen til ei bedrift som kvart år handlar over ein million kilo aluminium frå Hydro.

– Eg kan ikkje sjå at noko trugar aluminiumsrennene våre. Eg trur på ein utvida marknad framover, seier dagleg leiar Kåre Liadal jr i Grøvik Verk.

Dagleg leiar Kåre Liadal jr fortel og godt sal for den tradisjonsrike takrenne-produsenten i Liadal.
Leif Kenneth Grytten jobbar på lageret på Grøvik Verk.