Klaga på Alti-planen – tek ikkje klagen til følgje