Det seier Karoline Flo Bratteberg og naboane hennar. Dei har sett seg lei på at folk køyrer Vikegeila, når alternativet, Garvargata, ligg rett ved sida av, og er meir tilrettelagt for trafikk. Vikegeila vert hovudsakleg nytta til gjennomkøyring, noko dei som bur der ikkje set særleg stor pris på.

Høg fart

– Her er trongt om plassen og mange barn i gata. Det er ikkje alle som tek omsyn til det, og dei held høg fart. Vi har vore vitne til mange nestenulykker, både med vaksne og barn, og slik vil vi ikkje ha det, seier dei.

Dei kjem med ei generell oppmoding om at folk må vise meir omsyn i tettbygde strok.

– Dette er også skuleveg for mange, og vi opplever at fleire og fleire køyrer i gata. Det er frustrerande. Det er ikkje mange sekunda folk tener på å køyre her, mot det å køyre Garvargata. Men det kan koste mykje med tanke på alle barna som bur her. Vi har ingen å miste, seier Karoline Flo Bratteberg.

Passar på

Ho meiner mykje er gjort om folk i det minste kan seinke farta. Ho har funne tal frå Trygg Trafikk som seier at å halde 30 km/t mot 50 km/t i ei eventuell ulykka kan utgjere forskjellen på liv og død. Ni av ti overlever ei påkøyrsle i 30 km/t, mot berre to av ti når farta vert auka til 50 km/t.

– Vi passar på ungane våre, men opplever stadig at folk køyrer fort, til trass for at vi er godt synlege i gatebildet.

Kjem bom

Einingsleiar kommunalteknikk i Ørsta kommune, Ulf Kristian Rognstad, seier at han er svært glad for initiativet frå dei som bur i Vikegeila.

– Bom er ein konsekvens av vedteken reguleringsplan. Likevel bør normalt fysiske hindringar verte følgt opp av ein skiltplan. Planen møtte opphavleg ein del motstand, slik at vi så langt har valt å ikkje prioritere dette, også på grunn av eit stramt vegbudsjett. Difor er vi glade for dette initiativet, og tek heilt klart signalet for å sikre ei tryggare trafikkavvikling i Vikegeila. Hovudtrafikken skal som kjent gå i Garvargata, og ikkje via Vikegeila, slik mange nyttar seg av i dag, seier han.