Rådmann WencheSolheim rår formannskapet i Ørsta til å seie ja til Avinor sin søknad om utvidakonsesjon på Ørsta – Volda lufthamn, Hovden.

Fleire fly enn godkjent

Avinor  har innsett at den gjeldande konsesjonen forHovden er altfor stram.  Allereie er detfleire flyrørsler på flyplassen enn han er godkjent for. Difor harflyplasseigaren Avinor sendt søknad til Luftfartstilsynet om å få utvida konsesjonen.

Avinor AS fekk i 2006konsesjon til å eige og drive flyplassen i Hovdebygda. Noverande konsesjongjeld frem til 20. desember 2016. Løyvevilkåra er basert på ei trafikkmengd på om lag 80 såkallaflyrørsler i veka, og om lag 2 600 flyrørsler i året.

6.500 flyrørsler

Det er  dette punktet Avinor søkjer om endring av i konsesjonen.Det vert vist til at Ørsta-Volda lufthamn har hatt ein trafikkauke som overstigprognosane som var lagt til grunn for utviklinga på Hovden. Avinor søkjer  om å justere grenseverdiane til 6.500flyrørsler i året, og 125 flyrørsler i veka.

Grunnen er i førsterekkje endringane i samferdslestrukturen i regionen, med tunnelsambandet tilYtre Søre Sunnmøre.  I 2010 var detregistrert 3.749 flyrørsler som gjeld ruteflyging over Hovden.

Luftfartstilsynet

- Detteutgjer ein auke utover det talet som er fastsett i konsesjonsvilkåra, og ut”slingringsmonnen” på 25 %. Vilkåra tilseier då at det skal søkjast om endrakonsesjon. Talet på flyrørsler i veka ligg i gjennomsnitt enno innanforgrenseverdiane, kommenterer Solheim.

Det erLuftfartstilsynet som til slutt skal godkjenne konsesjonen, og Ørsta kommune ogVolda kommune er bedne om å kome med fråsegner. Volda formannskap har alt sagtja, og Solheim rår altså Ørsta formannskap til å gjere det same.

Samfunnsutviklinga

- Etterrådmannen sitt syn er det både naudsynt og svært positivt med tanke påsamfunnsutviklinga for denne delen av Nordvestlandet at Avinor får godkjent sinsøknad om endra konsesjon for å kunne auke trafikken over Hovden, seier Solheim.

Homeiner betra transportkapasitet vil gje eit betre grunnlag for busetnad ognæringsutvikling.

- Aukatrafikk over flyplassen vil styrke behovet for å bygge ut terminalen, betreparkeringstilhøva, med vidare. Dette vil i sin tur styrke flyplassen sinposisjon enno meir som eit av dei mest sentrale samferdsletilboda i eineffektiv geografisk region, seier Solheim.