Ålesund: 5 nye smitta – skuleklasse i karantene

foto