– Det er no eit solid fleirtal for ny Ørsta vidaregåande skule i fylkestinget, seier Steinar Reiten, gruppeleiar for KrF i fylkeskommunen og medlem i fylkesutvalet og utdannings-utvalet, til Møre-Nytt.

Tysdag var investeringsplanen for dei vidaregåande skulane i fylket fram mot 2026 oppe i fylkesutvalet (formannskapet i fylkeskommunen). Saka har tidlegare vore oppe i utdanningsutvalet. Her vart ikkje nybygg i Ørsta prioritert. I staden tilrådde utvalet å løyve 23 millionar kroner til vedlikehald av dagens bygg.

I fylkesutvalet enda det heile med at saka vart utsett. Reiten er likevel klar på at utviklinga går i rett retning for Ørsta vidaregåande skule:

– Eg vart glad då fleirtalskoalisjonen (Ap, Venstre, Sp og Nordmørslista) la fram eit forslag til investeringsplan der Ørsta var teke inn i planane. I utdanningsutvalet ville fleirtalet berre ta vedlikehald i

Ørsta inn i planen, og utsette nybygget. No støttar fleirtalet eit nybygg i Ørsta, seier Reiten.

I investeringsplanen er det føreslått ein million kr i planleggingsmidlar til Ørsta vgs. i 2018. Deretter er det lagt opp til løyvingar på 10 mill. kr i 2019, 100 mill. kr i 2020 og 280 mill. kr i perioden 2021–2027.

Ingen garanti

Fylkesvaraordførar Gunn Berit Gjerde (V) representerer fleirtalskoalisjonen.

– Vi sette oss ned for å sjå på kva løysingar vi kunne få til. Det er eit kjempebehov i Ørsta, og vi ville ha nybygget inn på lista, seier ho.

Ho er likevel klar på at investeringsplanen ikkje er nokon garanti for at fylkeskommunen har råd til å bygge alle prosjekta på planen i denne perioden.

– Eg vil ikkje kaste blår i auga på folk. Det er prioritert mykje meir pengar enn vi har til rådvelde  på denne prioriteringslista.

Også Steinar Reiten presiserer at fylkeskommunen ikkje kan bruke pengar dei ikkje har.

– Vi har ein svært stram økonomisk situasjon, og det er tverrpolitisk semje blant alle partia om at det er den økonomiske situasjonen som avgjer løyvingane både til utdanning og samferdsle. Dette blir ei vanskeleg avveging, og det medfører at det kan bli forskyvingar og utsettingar i planane. Men det er likevel viktig å få ein slik 10-årsplan, så vi får sett behova i perspektiv og sett kvar skoen trykker mest.

KrF-politikaren meiner det er få stader i fylket behovet for ny skule er så stort som i Ørsta.

– Elektrofag-delen på Borgund vgs. og ny Ørsta vgs. er dei prosjekta som hastar aller mest. Ørsta er yrkesfagskulen for Indre Søre Sunnmøre, og har eit fagtilbod som er svært viktig for næringslivet, men bygningane er uhaldbare, seier han.

– Ørsta viktigare enn sørsida

I Ålesund er mange opptekne av den planlagde utbygginga av ny vidaregåande skule på sørsida av sentrum. Dette er både eit sentrumsutviklingsprosjekt og eit skuleprosjekt. Reiten meiner nybygg i Ørsta og på Borgund er viktigare.

– Alle er samde om at dette prosjektet vil gi eit positivt bidrag i Ålesund sentrum. Men når vi er i den situasjonen vi er, må vi vere hardhendte når vi prioriterer. Med nybygg på Fagerlia og i Spjelkavik, får vi større kapasitet i Ålesund.

Fleirtalskoalisjonen vil prioritere sørsida høgare enn Ørsta vgs.

– Det er stort behov for å flytte elevar frå Volsdalsberga, og det er i ålesundsområdet vi vil få den største veksten i elevtalet framover. Det er også store behov andre stader. Likevel så stiller Ørsta vgs. mykje sterkare no når det er inne med nybygg i prioriteringslista, seier Gunn Berit Gjerde.

Saka vart utsett etter framlegg frå Steinar Reiten.

– Det var to hovudgrunnar til dette frå mi side: Det var eit ganske stort prosjekt i Kristiansund som ikkje var med. I tillegg er det viktig at alle skulane har eigne utviklingsplanar. Fleire av dei mindre skulane manglar dette. Men dette blir ikkje ei lang utsetting, seier Reiten.

Saka kan kome opp til endeleg vedtak allereie i fylkestingseta i juni. Om det ikkje går, kjem saka opp i oktober.

– Eg er trygg på at fleirtalet for å ta med Ørsta vgs. står seg fram til det, seier Gunn Berit Gjerde.

– Det er eit solid fleirtal for Ørsta no, med atterhald om at den økonomiske situasjonen gir oss nok handlingsrom, seier Steinar Reiten.

<strong>- Ørsta er viktig:</strong> Steinar Reiten, gruppeleiar for KrF i fylkestinget.