Fredag offentleggjorde NAV tala på arbeidsledige i Noreg fram til og med mai månad. I Ørsta er det 45 menn og 41 kvinner som er arbeidsledige, og det utgjer 1,6 prosent av arbeidsstokken i kommunen. I løpet av månad har talet på arbeidsledige gått ned med fire personar, og det siste året har det vore ein total nedgang på 22 personar.

Fleire arbeidsledige i Volda

I Volda er det 38 menn og 17 kvinner som er arbeidsledige. Dette utgjer 1,2 prosent av arbeidsstokken. Gjennom den siste månaden har 22 personar vorte arbeidsledige, men sidan mai i fjor Volda hatt ein nedgang i arbeidsledige med 12 personar.

Auke i fylket

I mai 2013 er det 2.634 personar heilt utan arbeid i Møre og Romsdal. Dette svarar til 1,9 prosent av arbeidsstokken og er ei auke i arbeidsløysa på 8,8 prosent frå same månad i fjor. 939 arbeidssøkjarar er i ulike arbeidsmarknadstiltak, 88 fleire enn i mai 2012. Til saman gjev dette ei brutto arbeidsløyse på 3.573 personar i fylke. Arbeidsløysa i Møre og Romsdal er no 1,7 prosent for kvinner og 2,1 prosent for menn. Arbeidsløysa i fylket har vore aukande gjennom året og auka har vore størst den siste månaden.

– Møre og Romsdal har saman med Hordaland og Sogn og Fjordane 1,9 prosent arbeidsløyse. Det er nest lågast i landet, berre Rogaland er lågare med sine 1,7 prosent, seier Stein Veland, fylkesdirektør i NAV Møre og Romsdal.

I fylket er arbeidsløysa størst i Ørskog og Nesset der dei arbeidsledige utgjer 3,5 prosent og 3,4 prosent av arbeidsstokken.

Arbeidsløyse på 2,5 prosent

I landet er det 65.548 heilt ledige. Dette er 2,5 prosent av arbeidsstokken, og er ei auke på 6,7 prosent samanlikna med same periode i fjor.