Statistisk sentralbyrå kunne nyleg fremje ein eigen statistikk over alle innvandrarar og norskfødde av innvandrarforeldre i Noreg. Vi har fått utarbeidt ein spesial for Ørsta og Volda, og kan i dag presentere ei liste over (nesten) alle nasjonalitetar som bur i lokalsamfunnet vårt. Land med tre eller færre personar er unnateke offentlegheit av personvernomsyn.

Polen-dominans i Noreg

Statistikken dreier seg om innvandrarar, samt barn som er født i Noreg av innvandrarforeldre. Om vi fyrst tek eit overblikk over heile landet, så ser vi at folk frå Polen dominerer det store biletet. Polakkane er den desidert største innvandrargruppa i Noreg. Så mange som 82.600 personar frå Polen bur no i Noreg på permanent basis. Det er fleire enn det bur folk i Fredrikstad.

Deretter følgjer Sverige med 37.467 personar. Pakistan og Somalia er omtrent likt med dryge 33.000 personar. Også Litauen bikkar 30.000 i Noreg.

Innvandrarar i Ørsta

Når vi så får sjå vår eige lokale tabell, så ser vi at det er ein del ulikskapar. Totalt er det 686 personar som anten er direkte innvandrar eller norskfødd av innvandrarforeldre. Heilt øvst på lista finn vi Polen, som har 102 personar buande i Ørsta kommune. Desse utgjer dermed 15 prosent av alle innvandrarar (og norskfødde av desse) i Ørsta.

Deretter følgjer Tyskland med 52 personar og Filippinane med 42 personar. Vi noterer at sistnemnde kjem mykje høgare på den lokale lista vår, enn dei gjer på landsbasis.

Somaliarar i Volda

Det er 733 personar frå Volda kommune som går inn i kategorien som innvandrar eller norskfødd av innvandrarar. Flest kjem frå Somalia, med 64 i talet. Vidare finn vi Eritrea, Tyskland og Filippinane på dei neste plassane.

Flest i hovudstaden

I Noreg i dag er det 710.465 innvandrarar, inkluderte barn desse har født i Noreg. Det utgjer 14,1 prosent av befolkninga i landet. Av alle barn som kom til verda i Noreg i fjor, så var 17 prosent barn av innvandrarar.

Det bur innvandrarar i alle dei 428 kommunane i landet, men det er klart flest i Oslo. Av befolkninga i hovudstaden på 624.000, så er 189.400 innvandrarar eller norskfødde med innvandrarforeldre. Det utgjer 30 prosent av alle som bur i Oslo. Om vi tar bort Oslo frå landsoversikta, så ser vi at ca 11,5 prosent av befolkninga høyrer til denne gruppa.

Del innvandrarar

Samanlikna med landsgjennomsnittet, så er det relativt få innvandrarar i Ørsta kommune. Den 1. januar 2013 var det ifølgje SSB 10.456 personar som hadde bustadadressa si i Ørsta kommune, og dermed utgjer innvandrardelen berre 6,6 prosent av heile befolkninga. I Volda er 8,3 prosent av innbyggjarane innvandrarar eller født i Noreg av innvandrarar.

Innvandrarar i fylket

Den kommunen i fylket som har størst del innvandrarar, er Stordal, der 16,3 prosent av befolkninga er i denne kategorien. I motsett ende av fylkestabellen finn vi Rindal kommune, der berre 1,5 prosent av innbyggjarane høyrer til denne gruppa.

Innvandrarar, og norskfødde av innvandrarar. 1. jan. 2013. Kjelde: SSB

Innvandrarar i Ørsta:

Polen 102Tyskland 52Filippinane 42Afghanistan 37Litauen 32Eritrea 30Bosnia-Hercegovina 28Irak 23Island 22Russland 22Romania 20Latvia 18Somalia 15Danmark 14Bulgaria 14Thailand 14Liberia 13Færøyane 12Kongo 12Bhutan 12Kina 12Sverige 10Nederland 10Iran 10Nepal 10Tsjekkia 7USA 7Estland 6Storbritannia 5Zambia 5Chile 5Kosovo 4Etiopia 4

Andre* 57

* Land med tre eller færre blir samla under kategorien ”Andre”

VOLDA

Somalia 64Eritrea 56Tyskland 48Filippinane 45Slovakia 35Polen 27Russland 26Island 25Litauen 25Irak 23Kongo 22Latvia 21Bosnia-Hercegovina 19Kosovo 17Afghanistan 16Kina 16Palestina 13Thailand 13Syria 12Sverige 11Danmark 10Romania 10Storbritannia 10Kenya 10Iran 9Estland 8Finland 7Austerrike 7Chile 7Ukraina 6USA 6Kroatia 5Serbia 5Burundi 5Nigeria 5Nederland 4Malawi 4Sudan 4Den dominikanske republikk 4Argentina 4

Andre* 69