Det opplyser seksjonsleiar Kirsti Øye Driveklepp i eit notat til levekårsutvalet.

– Ørsta og Hornindal tek sikte på å ha avtalen klar til politisk handsaming i juni eller tidleg på hausten 2017. For barnehageborn finst der alt ein avtale. Rådmannen i Hornindal seier at dei har god plass til alle borna frå Bjørke-området, opplyser Øye Driveklepp i notatet.

Ho understrekar at forhandlingane har starta etter tett dialog med foreldra til Bjørke-elvane.

Bakgrunnen er at foreldra i Bjørke-området tok kontakt med skulekontoret i Ørsta etter presseoppslag der oppvekstsjefen i Volda varsla reforhandling/oppseiing av avtalen som Ørsta kommune har med Volda kommune om elevar frå Bjørke-området.

Austefjord skule, der Bjørke-elevane går i dag, lever på lånt tid. Kommunestyret i Volda har freda skulen fram til 2020, og det er eit ope spørsmål kva som vil skje etter dette.

– Med så mange moglege potensielle val som har vore framme i debatten frå ulike instansar om skulestad for Bjørke-elevane i framtida (Austefjord, Sæbø, Hovden/ Ørsta ungdomsskule, skular i Volda sentrum, Hornindal), ser seksjonsleiaren det som sentralt å lytte til kva foreldra meiner, poengterer Øye Driveklepp i notatet.

Ho fortel at det frå 2014 og til no vore nær kontakt mellom foreldra og seksjonsleiaren. Foreldra er klare på sine ynske:

– Dei ynskjer at elevane held fram på Austefjord skule ut skuleåret 2017-18, det vil seie så lenge som gjeldande avtale varer, forklarer Øye Driveklepp.

Vidare viser ho til eit skriv frå foreldra, der dei seier at dei vil ha ei permanent løysing frå 2018: «Vi ynskjer då at borna våre får ro, og at ein skaper ein avtale der borna får gå eit heilskapleg løp på barnehage og skule på lik linje med born frå Hornindal krins. I opptak til barnehage blir borna prioritert på lik linje med born frå Hornindal».

Dette er såleis eit ønske om at borna frå Bjørke-området f.o.m. hausten 2018 får barnehage og skuleplassering i Hornindal kommune. Seksjonsleiar skule tek dette til etterretning og har starta forhandlingar med Hornindal kommune, orienterer Øye Driveklepp.