Sidan 2016 har Høgskulen i Volda dobla talet på kvinnelege tilsette med toppkompetanse. Berre det siste rapporteringsåret har fem kvinnelege tilsette fått opprykk til professor eller dosent, som er ei auke frå 26 til 37 prosent.

Det skriv Høgskulen i Volda i ei pressemelding.

– Dette er eit svært gledeleg resultat. Forskingsrådet meiner at forsking blir betre når begge kjønn deltek i forskinga, seier Henriette Hafsaas, forskingssjef og prosjektleiar ved Høgskulen i Volda (HVO). Ho fortel vidare at kor mange som blir førsteamanuensis er omtrent likestilt, men berre ein av tre på professornivå er kvinner.

HVO fekk midlar gjennom Balanse-programmet til Forskingsrådet for perioden 2021-22, og høgskulen sitt Balanse-prosjekt heiter Kvinneløftet. Det overordna målet med prosjektet er å auke talet på kvinner med toppkompetanse, og arbeidet ved HVO har fått utteljing.

– Dette er eit viktig prosjekt som har vore sterkt medverkande til at så mange kvinnelege tilsette har fått toppkompetanse, eller arbeider med det. Eg håper prosjektet har avmystifisert dette med fagleg opprykk, og at det er naturleg for kvinnelege tilsette å setje seg mål om å oppnå toppkompetanse, seier rektor Johann Roppen.

Andre tiltak har vore årlege opprykksseminar på Kvinnedagen 8. mars og forskingsleiingsprogram.