Ein mann i slutten av trettiåra er dømt til tretti dagar fengsel på vilkår og må betale 5000 kroner i bot etter å uløyves ha overtrekt bankkontoane sine.

Hendingane fann stad i 2012, då mannen ved fleire høve prøvde å overtrekkje bankkortet sitt med store pengesummar ved å bruke reserveløysingsfunksjonen. Pengane overførte han til ei verksemd han dreiv. Verksemda gjekk dårleg, og mannen såg seg nøydd til å overdra pengar for å halde drifta i gang.

Han brukte også den same framgangsmåten på bankterminalen til ei bedrift som ein kompis av mannen eigde.

Mannen var klar over at han ikkje kunne ta opp bankkreditt på denne måten.

Banken oppdaga på si side transaksjonane og stoppa overføringane.

Retten finn det formildande at transaksjonane ikkje vart fullbyrda, men finn metoden som vart brukt skjerpande.