– Eg trur ikkje kampen er tapt, i den grad vi kan kalle det ein kamp. Det både eg og Fefast-styret har sagt tidlegare, er at vi håper at dette til sjuande og sist vert avgjort med faglege argument, og ikkje på bakgrunn av hestehandel. De skal få 400 millionar her, og så skal de få Lote-Anda – slik det har vorte sagt i samband med Olden-Innvik, seier Hovden.

Målformuleringar

Navarsete sa til Sunnmørsposten i helga at ho går inn for ein midtre trase der E39 framleis vil gå i Stigedalen, og vidare tilknyting med Hafast. Hovden meiner at Navarsete går mot eiga regjering med dette standpunktet.

– I 2011 la regjeringa fram nokon målformuleringar i samband med framtidig vegutbygging. Der var det fire kulepunkt som var viktige, og regjeringa sa sjølv at det handla om redusert avstandskostnad og miljø. Kortare veg vert rimelegare å drifte, og dei ynskjer å oppfylle nasjonale miljøutfordringar. Då må ein redusere Co2-utsleppet knytt til vegtrafikk. Det enkle spørsmålet då er om det vert meir eller mindre Co2 med Eiksundtunnelen som stamveg, og svaret er at det vert meir, seier Hovden.

– Må stille kontrollspørsmål

Styreleiaren er overraska over at Navarsete som minister går ut å seier at Hafast er det beste alternativet, når ho er regional- og kommunalminister og ikkje samferdselsminister.

– Ho rosar også fylkestinget i Møre og Romsdal for å ha sagt det same, og sa at dei har gjort eit godt val. Då bør ein stille nokon kontrollspørsmål. Viss vi ser på Hafast som ei fjordkryssing, så er det på ein måte eit isolert prosjekt. I begga endar møter vi nemleg ei ny fjordkryssig, Eiksundtunnelen og Borgundfjordkryssinga. Eg vil då spørje Navarsete om det er slik at Eiksundtunnelen skal brukast som stamveg? Då må det byggjast ein ny tunnel. Skal ho byggje denne og finansiere han via sitt departement? Eller korleis skal det løysast? Undrar Hovden.

– Dekker ikkje kravet til stamveg

Han understrekar at det er internasjonale vegstandarar som må følgjast i Noreg, og meiner at det vert teke alt for lett på ulukkesrisikoen på ein stamveg gjennom Eiksundtunnelen slik standaren er i dag.

– Det løpet som ligg der i dag dekkjer på ingen måte kravet til stamveg. Dermed vert det meiningslaust å seie at vi skal bruke milliardar av kroner for å byggje eit nytt løp der når vi trass alt kan ha ei flat vegstrekning som ligg der i dag. Det er mange prosjekt som er viktigare å få til enn å sløse vekk pengar i ein ny djup tunnel. Det kom ein rapport tidlegare i år som handla om fylkeskommunale vegar. Han viste at etterslepet i Møre og Romsdal er i storleiken av seks milliardar kroner på vegane. Derfor er poenget med avstandskostnad så essensielt. Klarer ein å byggje ein kortare veg så er det også rimelegare å halde han ved like, seier Hovden.

– Burde sett seg inn i konsekvensane

Han poengterer også at midlane til vegutbygging ikkje er uavgrensa.

– Det er ein avgrensa pott, og vi burde forvente frå ein minister at ho visste betre, og kunne rotfeste eit slikt utspel litt meir enn det ho har gjort. Eg trur ikkje ho har sett seg inn i konsekvensen av det ho sa, nettopp med tanke på krava til stamveg og korleis ein skal løyse kryssinga av Borgundfjorden.

– Halde folk for narr

Styreleiaren seier at Fefast vil halde fram med arbeidet slik dei har gjort, og er også samd med Navarsete om at regjeringa bør samle seg om eit alternativ snarast råd.

– Det ville vere fint. For bedrifter, næringsliv og folk som bur her er føreseielegheit viktig. Det å seie at ein skal innom alle sentrum er å halde folk for narr, seier Hovden.