Tilrår samlokalisering i Volda innan psykiatrien

Helseføretaket sin ambulante seksjon i Myrvåg  Foto: Endre Vorren

Nyheiter

«Det avgjerande når leiargruppa har drøfta saka er den faglege kvaliteten i tilbodet».