Kjøp av minimumstilbod av flyruter blir forlengd

På same måte som det har vorte gjort dei siste månadene, forlengjer Samferdselsdepartementet avtalane om å halde oppe eit minimumstilbod på enkelte flyruter.

Samferdselsdepartementet forlengjer avtalane om å halde oppe eit minimumstilbod på enkelte flyruter. Det gjeld for ruta Oslo-Ørsta/Volda.  Foto: Bengt Flaten, Fjordingen.

Nyheiter

Rutene det gjeld, vart drivne på kommersielle vilkår før koronapandemien byrja, men blir no drivne på rekninga til staten for å sikre at samfunnskritiske reiser kunne gjennomførast trass låg etterspurnad.