Tussa drysser pengar over eigarkommunane

Eigarkommunane kan vente seg gode utbyte etter at Tussa-konsernet har lagt fram årsresultatet.

Delvis nøgd: Resultatet er ikkje godt, men betre en frykta, oppsummerer konsernsjef Elling Dybdal i Tussa-konsernet.  Foto: Ann Kristin Einebu

Nyheiter

Historisk låge kraftprisar og betydeleg lågare inntekter frå vasskraftproduksjonen pregar årsresultatet for 2020. Gode resultat frå IKT- og installasjonsverksemda, i tillegg til gevinst ved sal av aksjane i straumsalsverksemda, bidrog til at det økonomiske resultatet for 2020 vart godt.