Glede over ekstra milliard til reiselivet

Astrid Bergmål i Virke Reiseliv.   Foto: Kjell Åsmund Sunde/NPK

Nyheiter

(NPK): Astrid Bergmål i Virke reiseliv er glad for at regjeringa vil gi ein ekstra milliard til reiselivet, men er kritisk til at ikkje permitteringsreglane blir endra.

Bergmål fortel at sju av ti tilsette i næringa i dag er permitterte. Ho meiner det er synd at regjeringa ikkje har følgt rådet deira om å redusere arbeidsgivaransvaret frå ti til to dagar ved permisjonar.

Virke-leiaren fryktar at det kan føre til at mange bedrifter ikkje torer å opne opp igjen, fordi det vil vere ein så stor kostnad om dei må permittere igjen.

– Mange gode krisetiltak

Samstundes er Astrid Bergmål nøgd med at Stortinget har vedteke mange gode krisetiltak, og at regjeringa leverer på ein del av dei i dag, blant anna ein milliard kroner til ulike tiltak i reiselivsnæringa.

Ho er oppteken av at dette gir bedriftene sjanse til å utvikle nye prosjekt for tida etter pandemien. Bedriftene kan søkje om inntil fem millionar kroner til omstilling og utvikling, og det betyr mykje for næringa, forsikrar ho.

Det er også sett av 500 millionar kroner til kommunane, som skal gå til lokale bedrifter i spesielt hardt råka næringar. Det meiner Virke vil kome blant anna destinasjonsselskapa til gode.

Næringa har også bede om at det blir etablert ei statleg reisegarantiordning, men det har dei ikkje gjort.

Ei fersk undersøking frå Virke viser at ei av tre bedrifter fryktar konkurs. Bergmål meiner det er viktig at regjeringa og staten tek ein større del av rekninga, og at tala frå undersøkinga burde skake politikarane.

– Kan vere verre

Virke-leiaren fryktar at dei reelle tala kan vere verre enn det undersøkinga viser.

Reiselivet er ei av næringane som er hardast ramma av koronaepidemien.

Også NHO Reiseliv er både nøgde og misnøgde med det regjeringa har lagt fram fredag. Administrerande direktør Kristin Krohn Devold nemner også dette med permitteringsreglane, men viser også til det faktum at reiselivsbedrifter har måtta kaste store mengder mat og alkohol som er datostempla.

Ho meiner desse kostnadene må inn i kompensasjonsordninga, og no ber ho Stortinget gripe inn.

– Det er viktig at kompensasjonen får tilbakeverkande kraft, slik at bedriftene får dekt dei akutte kostnadene dei fekk då dei vart tvungne til å stengje det, seier ho