Legene-planen

Vil ha ny skule ved idrettsanlegget

Kommunedirektøren ber formannskapet som planutval prioritere arealet ved idrettsanlegget som område for ein framtidig Legene skule.
Nyheiter

Kommunedirektøren meiner dette arealet, mellom anna ut frå jordvernomsyn, er langt å føretrekkje framfor det andre alternativet aust for noverande busetnad.