Nye gebyrsatsar for fartsbøller til sjøs 

NTB-NPK: Politiet har til no ikkje kunna skrive ut forenkla førelegg på sjøen. Riksadvokaten tok affære, og Samferdselsdepartementet svarar med nye gebyrsatsar.

Mange vil fjerne omgrepa styrbord og babord, men høgre og venstre blir ikkje heilt same sak. Arkivfoto: Terje Bendiksby / NTB scanpix / NPK.  Foto: Terje Bendiksby

Nyheiter

Då hamne- og farvasslova vart endra frå nyttår, vart politiet sett i ein litt vanskeleg posisjon med tanke på korleis dei skulle handtere ei rekkje regelbrot som tidlegare førte til forenkla førelegg. Dei var nøydde til å melde desse forholda.

Ikkje lovheimel

– Dette inneber at forskrift om forenkla førelegg i fritids- og småbåtsaker for så vidt framleis gjeld. Men i denne forskrifta vert det ikkje fastsett uttrykkjeleg at noko regelbrot kan straffast. Gitt utforminga av nogjeldande lovføresegn om straff finst det då ikkje klar lovheimel for straffansvar for ei rekkje tilfelle som tidlegare førte til forenkla førelegg, skreiv førstestatsadvokat Tron Eirik Schea hos Riksadvokaten i eit brev 12. juni i år.

Han instruerte politiet til å oppheve eventuelle førelegg som har vorte vedtekne etter lovendringa ved nyttår.

Ny forskrift

Samferdselsdepartementet svara raskt med ei ny forskrift som skal tette holet i lovverket. Der blir gebyrsatsar fastsette for dei enklare regelbrota som glapp unna i den nye hamne- og farvasslova. Desse regelbrota er omfatta av forskrifta:

* Føring av fritids- og småbåtar, seglbåtar og seglbrett innanfor merkebøyene ved offentlege badeplassar. Det same gjeld fortøying i merkebøyene. 2.000 kroner i gebyr.

* Overskride dei lokale fartsforskriftene med fritids- og småbåtar, seglbåtar eller seglbrett. 1.500 kroner i gebyr.

* Ha større fart enn 5 knop (9,2 km/t) med dei same fartøya nærare enn 50 meter av badande. 1.500 kroner i gebyr.

Riksadvokaten seier seg nøgd med at det no er rydda opp, slik at det er dei alvorlege fartsoverskridingane som no blir handterte av politiet.

– Brot på fartsgrensene som ikkje er alvorlege, blir med dette flytta frå straffesporet til forvaltningssporet og dermed utanfor ansvarsområdet til påtalemakta, skriv Riksadvokaten.