Stortinget avgjer domstolssaka

Stortinget avgjer korleis fratida for tingretten i Volda skal vere.

Retten: Tingretten i Volda kan stå i fare for å verte avvikla.Stortingsfleirtalet avgjer. 

Nyheiter

Det går fram av eit brev frå Justis og beredskapsdepartementet til Volda kommune. Brevet er sendt i samband med ein uttale frå Volda kommune i samband med endring av domstolstrukturen.
Vil leggje ned jordskifteretten i Ørsta og tingretten i Volda

Domstolskommisjonen foreslår at jordskiftretten i Ørsta vert lagt ned. Til liks med Søre Sunnmøre tingrett i Volda.


Det er knytt lokal uvisse til den framtidige organiseringa.

– Vi understrekar at forslaga til ny domstolstruktur er Domstolkommisjonens faglege tilrådingar. Regjeringa har ikkje teke stilling til korleis forslaget skal følgjast opp. Det vil ikkje bli gjort endringar i domstolsstrukturen før utgreinga har vore på høyring, slik at alle berørte aktørar vil få høve til å uttale seg. Eventuelle framlegg til strukturendringar vil bli lagt føre Stortinget, skriv departementet.