Satsar på skulebygg, reduserer i drifta

Sprengt: Kapasiteten på sentrumsskulane, som Velle skule, er sprengt. Difor vert det foreslått ei startløyving på 100 millionar kroner til ny sentrumsskule i budsjettet. 

Nyheiter

Det vert kutt i drifta i Ørsta kommune i 2020. Samstundes held store investeringar fram. Mellom anna vert det sett av 100 millionar kroner til ny sentrumsskule.