Utvidar tilbodet

– Frå hausten kan 30 elevar ved ungdomsskulen få ein dag per veke i Prosjekt Raudøya

Langt fleire elevar enn tidlegare skal få nytte seg av det praktisk retta skuletilbodet på Raudøya.

Raudøya: Arbeid på Raudøya i regi av avdeling Liadal ved Ørsta ungdomsskule. Foto: privat  Foto: Frank Velle

Slik nye Prosjekt Raudøya er forma ut, kan langt fleire elevar enn før nytte seg av eit tilpassa tilbod

Nyheiter

– Til og med skuleåret 2018/2019 har tilbodet ved det som til no har heitt avdeling Liadal, berre vore tilgjengeleg for ei gruppe på 9–10 elevar som har delteke heile året. Slik nye Prosjekt Raudøya er forma ut, kan langt fleire elevar enn før nytte seg av eit tilpassa tilbod i ein avgrensa periode, fortel seksjonsleiar skule, Kirsti Øy Driveklepp.