Tørketida

Bønder kan søkje erstatning for avlingstap

Bønder som har hatt avlingstap i år, vert bedne om å søkje erstatning så snart siste slåtten er hausta.

Ordførar Stein Aam ber bønder som har lide store avlingstap om å søkje erstatning.  Foto: Rune Sæbønes

Nyheiter

Det er politisk leiing i Ørsta kommune ved ordførar Stein Aam og landbruks- og kulturleiar Liv Bente Viddal som ber om dette.

Dei viser til at tørken i Sør-Noreg har gitt store utfordringar for jordbruket også på Sunnmøre, der mange har opplevd markert mindre avling, då særleg på fyrsteslåtten.

– Mange med tørkesvak jord har meldt frå om halv avling etter fyrste slåtten i høve til eit normalår. For områda her kor jordbruket er grovfôrbasert er situasjonen krevjande. Etter kvart har vi fått noko regn slik at andreslåtten vart betre, seier Aam og Viddal.

Situasjonen er slik at mange manglar grovfôr.

– Vi ser at faglaga og rådgjevingstenestene rår til at alle gjødslar opp til ein tredjeslått, sjølv om det ikkje har vore vanleg på våre kantar. Om du sjølv har nok fôr så er det andre i næringa som har behov for at vi går saman for å gjere sesongen best mogleg. Situasjonen gjer at vi treng at alt areal vert hausta og brukt på ein god måte, heiter det frå Aam og Viddal.

Dei seier at det i slike år er viktig at næringa står samla.

– Dei som er råka bør ta kontakt med rådgjevarar i t.d. Tine, Nortura, NLR, faglaga, og andre i næringa, slik at ein får hjelp i dei val og vurderingar som må gjerast. Det er viktig at ein ikkje vert ståande aleine med for store utfordringar, heiter det frå Aam og Viddal.

Landbrukskontoret sende 13. juni ut e-post om erstatningsordninga til landbruksføretaka. Ved klimabetinga svikt i produksjonen kan ein få erstatta noko av tapet. Oppmodinga var at dei som rekna med store tap melde frå til kommunen. Ein pliktar å gi tidleg beskjed om at søknad om erstatning er aktuelt.

– Så langt har 23 føretak i Ørsta meldt frå om at søknad om erstatning kan verte aktuelt, opplyser landbrukssjefen.

Berekning av tap skjer ut frå middelavlinga siste åra, dvs. snitt av dei fem beste av dei siste seks åra. Ved sal av fôr vert dokumentasjon på tidlegare avling henta frå rekneskapen. Totalavlinga i skadeåret må vere under 70 prosent av gjennomsnittsavling for at erstatning vert aktuelt. For grovfôr til eigne husdyr må avlinga vere under 70 prosent av normavling.

Søknadsfristen er 31. oktober, men kommunen ber om at det vert søkt straks siste slåtten er hausta, då sakshandsaminga tek tid med m.a. oppteljing/-måling av rundballar/siloar hjå søkjarane.