Vegvesenet krev at Hovden-planane vert trekte

Statens vegvesen krev at Volda Maskin AS sine planar om massetak ved Ytrestøylen vert trekt. Årsaka ar at tiltaket ikkje er avklart i plansamanheng.

KonfLIKTFYLT: Statens vegvesen er svært skeptiske til massetak langs Eiksundsambandet ved Hovdevatnet.  Foto: svein aam

Varselet manglar vesentlege opplysningar

Avdelingsingeniør Ole Jan Tønnesen
Nyheiter

Viss ikkje varselet om oppstart av ein detaljreguleringsplan vert trekt, varslar vegvesenet motsegn mot planarbeidet.