Kan verte teke ut ein mill. kubikk masse på Klubben

Ny Aurstad-plan

Arbeidet med å planlegge for meir masseuttak på Klubben er no i gang.

KLubben II: Kring ein million kubikk steinmasse kan takast ut på «nye» Klubben over ein tiårsperiode dersom planen vert realisert. Illustrasjon: AG Plan- og arkitektur AS 

Nyheiter

Vert planen realisert, viser førebelse berekningar at det kan bli mogleg å etablere masseuttak for inntil ein million kubikk fjellmasser på Klubben i åra framover. Det nye planområdet har eit samla areal på om lag 92 da og omfattar eigedomane gnr. 59 bnr. 4 og 41. I tillegg kjem eksisterande fylkesveg gjennom området.